Regulamin konkursu „KOSZULKA ZA GOLA”

§ 1 Definicje

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „KOSZULKA ZA GOLA” dalej: „Konkurs”).

Organizator konkursu: HD Punkt, Kluczborska 54, 46-300 Wojciechów

 1. Fundator nagrody jest „Organizator”.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/hdpunkt/.
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.
 3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która:
 • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
 • nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
 • zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
 • wykonała Zadanie Konkursowe.

4. Brak spełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków określonych w pkt. 3 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
5. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z nim, bądź świadczące usługi na jego rzecz w związku z przeprowadzeniem Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 04.03.2020 od godziny 14:00 do 04.03 2020 r. do godziny 18:00.
6. Nagrodą w konkursie jest koszulka meczowa z podpisem zawodnika.

§ 3 Zadanie konkursowe

 1. Konkurs polega na wytypowaniu strzelca pierwszej bramki dla drużyny ŁKS Łódź, w meczu ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin w dniu 04.03.2020 r o godzinie 18:00.
 2. Wygrywa osoba, która jako pierwsza prawidłowo wskaże strzelca bramki dla drużyny ŁKS Łódź.
 3. Edytowane komentarze nie biorą udziału w konkursie.
 4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości prywatnej w ciągu 48 godzin od zakończenia konkursu, a odbiór nagrody nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu konkursu.
 5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań.
 6. Korzystanie przez ŁKS z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
 7. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Canal+ w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Canal+ niewyłączonego pozwolenia na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Pozwolenie jest udzielone bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Pozwolenie jest udzielone na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami.
 8. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Canal+ swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Canal+ może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
 • niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook,
 • niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
 • zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 • naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@hdpunkt.pl najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną, w terminie 3 (trzech) dni od dnia złożenia reklamacji.
 3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kontakt@hdpunkt.pl

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na www.ncplus.lodz.pl/lks-regulamin. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na profilu Facebook Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Nagroda nie ulega spieniężeniu ani wymianie.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.